Politiko zasebnosti

§ 1. Definicije Pravilnik - ta Pravilnik določa pravila za sklepanje prodajnih pogodb na daljavo prek spletne trgovine, pravila za izvajanje teh pogodb, pravice in obveznosti pogodbenih strank o prodaji na daljavo ter pravila pritožbenega postopka. Na področju storitev, ki se izvajajo elektronsko, sta Pravilnik oziroma predpisi iz 1. čl. 8. člena Zakona o opravljanju elektronskih storitev. Stranka - popolnoma poslovno sposobna fizična oseba, pravna oseba ali organizacijska enota brez pravne osebnosti, ki ji zakon priznava poslovno sposobnost, ki sklene s Prodajalcem prodajno pogodbo na daljavo. Potrošnik - fizična oseba, ki sklene pravni posel s podjetnikom, ki ni neposredno povezan z njegovo poslovno ali poklicno dejavnostjo. Samostojni podjetnik posameznik - fizična oseba, ki sklene pogodbo o prodaji na daljavo, ki je neposredno povezana z njeno poslovno dejavnostjo, kadar je iz vsebine te pogodbe razvidno, da za to osebo nima poklicne narave, ki izhaja zlasti iz predmeta njene dejavnosti, dane na razpolago. na podlagi določb o centralnem registru in podatkih o gospodarski dejavnosti. Podjetnik - fizična oseba, pravna oseba ali organizacijska enota, ki ni pravna oseba, ki ji zakon priznava pravno sposobnost, ki v svojem imenu opravlja gospodarsko ali poklicno dejavnost. Prodajalec: UNITRAILER Sp. z o. o., tel.: +48 22 100 20 47, unitrailer@unitrailer.si, NIP PL5213739921, REGON 364800260,. Naslov registriranega sedeža prodajalca: Budowlana 30, 20-469 Lublin. Spletna trgovina – spletno mesto, ki ga upravlja prodajalec in je dostopno na e-naslovih: https://unitrailer.si, preko katerega lahko kupec pridobi informacije o blagu in njegovi dobavljivosti ter kupi blago ali naroči storitev. Prodajna pogodba na daljavo – pogodba o prodaji blaga/pogodba o dobavi digitalne storitve ali digitalne vsebine (če obstaja), sklenjena prek spletne trgovine. Blago - premičnina, ki jo lahko kupec kupi v spletni trgovini. Digitalna storitev – storitev, ki Potrošniku omogoča: izdelavo, obdelavo, shranjevanje ali dostop do podatkov v digitalni obliki; skupna uporaba podatkov v digitalni obliki, ki jih je poslal ali ustvaril potrošnik ali drugi uporabniki te storitve; druge oblike interakcije podatkov. Digitalna vsebina - podatki, proizvedeni in dostavljeni v digitalni obliki. Politika zasebnosti in piškotki spletne trgovine - dokument, ki določa podrobna pravila za obdelavo osebnih podatkov in uporabo piškotkov. Politika zasebnosti in piškotkov je priložena kot priloga 3 Pravilniku in je dostopna na https://unitrailer.si/pol-privacy-and-cookie-notice.html. Trajni medij - pomeni gradivo ali orodje, ki stranki ali prodajalcu omogoča shranjevanje informacij, naslovljenih osebno nanjo, na način, ki omogoča dostop do informacij v prihodnosti za obdobje, ki ustreza namenu, za katerega se te informacije uporabljajo, in ki omogoča shranjene informacije je treba reproducirati nespremenjene, zlasti po elektronski pošti. Elektronska naročilnica - elektronski postopek oddaje naročila, ki ga prodajalec da na voljo kupcu. Elektronski obrazec za vračilo – elektronski postopek za vračila, ki ga prodajalec omogoči kupcu; dostopno na https://unitrailer.si/returns-open.php. Elektronski reklamacijski obrazec - elektronski reklamacijski postopek, ki ga prodajalec omogoči kupcu; dostopno na https://unitrailer.si/rma-open.php. Oddaja naročila – potrditev naročila s klikom na gumb »Naroči in plačaj« s strani Kupca, se obravnava kot oddaja zavezujoče izjave volje za sklenitev pogodbe o prodaji na daljavo s Prodajalcem. Račun - skupek podatkov, shranjenih v spletni trgovini in v IKT sistemu prodajalca o določenem kupcu in njegovih naročilih ter sklenjenih prodajnih pogodbah na daljavo, s pomočjo katerih lahko kupec oddaja naročila, prekliče ali ureja ter na ustrezni časovni distanci sklepati prodajne pogodbe. Mnenje storitve naročila ali mnenje posameznega blaga - subjektivne izjave in ocene, podeljene v obliki zvezdic od 1 do 5. Naročniško naročilo - naročilo, ki se ustvari avtomatsko kot del naročnine. Naročnina - elektronska storitev, ki omogoča samodejno ustvarjanje Naročil za naročnino za določeno Blago, v skladu s ponovljivostjo, ki jo izbere Stranka, ne da bi bilo treba ločeno naročati do konca naročnine. Ponavljajoča se plačila - to so plačila, izvedena samodejno, v določenih ciklih, ki se uporabljajo za plačilo naročil naročnine. Izvaja se na podlagi soglasja, ki ga je kupec dal ob sklenitvi naročniškega razmerja § 2. Splošne določbe Vrste in obseg storitev, ki se izvajajo elektronsko: sklepanje spletnih prodajnih pogodb - v okviru blaga, ki se prodaja v spletni trgovini, pravila za registracijo in uporabo Računa v okviru Trgovine Internet, dodajanje mnenj, komentarjev in ocen - kupec lahko doda mnenje ali komentar k svojemu naročilu, pošiljanje e-sporočil, v katerih prodajalec potrdi prejem naročila, morebitno potrdilo o plačilu. , sprejem naročila v izvedbo. Uporaba spletne trgovine je možna pod pogojem, da IT sistem, ki ga uporablja kupec, izpolnjuje naslednje minimalne tehnične zahteve: spletni brskalniki v trenutni različici, npr.: Firefox Chrome Microsoft Edge katerikoli program za pregledovanje datotek v formatu PDF. Vsebine, objavljene na spletni strani Spletne trgovine, vključno z opisi blaga in cenami, predstavljajo vabilo k sklenitvi pogodbe v smislu 1. čl. 71 civilnega zakonika. Prodajalec omogoči dostop do teh Pravil in prilog preko povezave na domači strani pred sklenitvijo prodajne pogodbe na daljavo, med njo in po njeni sklenitvi. Kupec si ga lahko naloži in natisne. Spletna trgovina zaradi zagotavljanja varnosti prenosa sporočil in podatkov v zvezi z opravljenimi storitvami izvaja tehnične in organizacijske ukrepe, ki ustrezajo stopnji varnosti opravljenih storitev, predvsem ukrepe za preprečevanje pridobivanja in spreminjanja s strani nepooblaščenih oseb. oseb osebnih podatkov, poslanih na internetu. § 3. Naročila Naročilo je možno v spletni trgovini oddati preko računa ali z izbiro možnosti nakupa brez registracije, pri čemer se ustvari interni račun, na podlagi katerega si kupec ustvari račun. Interni račun se vzdržuje do izbrisa podatkov iz sistema ali do blokade računa. Nakup se opravi z izpolnitvijo elektronske naročilnice na spletni strani Spletne trgovine. Izbira naročenega blaga se izvede z dodajanjem v košarico. Elektronska naročilnica določa i.a. kakšno blago, po kakšni ceni in v kakšnih količinah želi kupec naročiti na lokacijo, ki jo navede. Stranka izvede ustrezne tehnične korake glede na prikazana sporočila. Ko kupec vnese vse potrebne podatke, se izpiše povzetek naročila. Povzetek naročila bo vseboval podatke o: identifikacijskih podatkih prodajalca, predmetu naročila, enotni in skupni ceni naročenega blaga, vključno s stroški dostave in morebitnimi drugimi stroški, izbranem načinu plačila, izbranem načinu dostave. , dobavni rok in stroški. Če je predmet pogodbe dobava digitalnih vsebin ali digitalnih storitev, ki niso zapisane na otipljivem mediju, ali storitve, ki se izvajajo elektronsko ali na daljavo - potrošnik v dodatnem potrditvenem polju, ki je potrebno za oddajo naročila in se nahaja na elektronski naročilnici, poda naslednje soglasje: »Strinjam se z dostavo digitalnih vsebin, ki niso posnete na otipljivem mediju ali s pričetkom opravljanja storitve pred potekom 14 dni od dneva sklenitve pogodbe in priznavam izgubo pravice do odstopiti od pogodbe. Prodajalec bo potrdil prejem zgoraj navedenega. soglasje po elektronski pošti. Za oddajo naročila je potrebno v elektronski naročilnici vnesti osebne podatke, ki so označeni kot obvezni, sprejeti vsebino Pravilnika, oddati naročilo s pritiskom na gumb »Naroči in plačaj«. Pošiljanje elektronske naročilnice s strani stranke pomeni zavezujočo izjavo volje za sklenitev prodajne pogodbe na daljavo, v skladu z vsebino teh pravil. Kupoprodajna pogodba na daljavo se šteje za sklenjeno v trenutku, ko prodajalec sprejme elektronsko naročilnico, kar potrdi tako, da se kupcu prikaže sporočilo o potrditvi sprejema naročila in njegova številka. Po sklenitvi pogodbe o prodaji na daljavo kupec v obliki elektronske pošte prejme potrdilo o oddanem naročilu, ki vsebuje: potrditev naročila in končno potrditev vseh bistvenih elementov naročila in splošnih pogojev sklenjene prodaje na daljavo. Pogodba (Pravilnik spletne trgovine skupaj s prilogama št. 1 in 2), podatki o prodajalcu, prodajalčeva odgovornost za kakovost storitve, o storitvah, ki jih prodajalec opravlja po prodaji ter o načinu in posledicah odstopa od pogodbe. . Navodila o načinu in posledicah odstopa od pogodbe so v Prilogi 1. Dokler prodajalec ne prične z izvedbo naročila: Kupec lahko svoje naročilo spremeni s pomočjo tehnične rešitve, ki je na voljo na spletni strani Elektronska naročilnica in skozi celotno oddajo naročila. spet pot. Sprememba naročila se izvede z oddajo novega, ki nadomesti predhodno oddano. Druga možnost je, da se kupčevo plačilo poravna z novim naročilom, v primeru preplačila pa se vrne na bančni račun, s katerega je bilo plačilo. Kupec lahko svoje naročilo prekliče z izbiro možnosti »preklic naročila« na strani Elektronska naročilnica. Če kupec prekliče naročilo, mu prodajalec v roku 3 delovnih dni vrne prejeto plačilo. Vračilo bo izvedeno z istim plačilnim sredstvom, ki ga je uporabila stranka. Čas obdelave naročila je od 1 do 10 delovnih dni od dneva sklenitve pogodbe. § 4. Plačilo Spletna trgovina ponuja možnost plačila z gotovino po povzetju (s plačilom na račun po dostavi). Možnost plačila z odlogom plačila je možna v primerih, ki se individualno dogovorijo s prodajalcem. Blago lahko plačate na način, ki ste ga izbrali ob oddaji naročila na Elektronski naročilnici. § 5. Dostava Na elektronski naročilnici kupec izbere način dostave tako, da obkljuka opravljeno izbiro. V primeru, da kupec blaga ne prevzame, zaradi česar bo blago vrnjen prodajalcu – lahko prodajalec odstopi od kupoprodajne pogodbe, po predhodni zahtevi kupca v e-sporočilu posredovanem v nakupnem procesu. za izvedbo pogodbe. Odstop od pogodbe se izvede s posredovanjem izjave Stranki v obliki elektronskega sporočila. V primeru iz 2. točke je prodajalec dolžan nemudoma vrniti kupcu prejeto plačilo za blago, ki ga je kupec kupil. Trenutno razpoložljivi načini dostave v spletni trgovini so na voljo na https://unitrailer.si/pol-delivery.html. § 6. Odstop od pogodbe – elektronski obrazec za vračilo Potrošnik, ki je sklenil prodajno pogodbo na daljavo, lahko v 30 dneh od nje odstopi brez navedbe razloga. V primeru odstopa od prodajne pogodbe na daljavo se šteje, da pogodba ni sklenjena. Pravico do odstopa od pogodbe pod pogoji iz 6. in 7. odstavka tega pravilnika ima tudi samostojni podjetnik posameznik. V smislu 6. in 7. odstavka teh pravil o potrošniku se razume tudi kot samostojni podjetnik posameznik. V primeru odstopa od pogodbe – Potrošnik nosi le neposredne stroške vračila blaga. Izjava potrošnika mora jasno izražati voljo, da odstopa od pogodbe, predvsem pa lahko potrošnik: uporabi elektronski obrazec za vračilo, ki je dostopen na spletni strani Spletne trgovine: https://unitrailer.si/returns-open.php. odstopi od pogodbe z obrazcem za odstop od pogodbe, ki je priloga št. 2 - tako, da ga pošlje na naslov sedeža prodajalca. Prodajalec bo na trajnem mediju nemudoma potrdil dejstvo, da je prejel izjavo o odstopu od pogodbe, podano na način iz 1. in 2. točke. Za izpolnitev roka zadošča, da izjavo pošljete pred njegovim iztekom. Rok za odstop od pogodbe začne teči: pri izpolnitveni pogodbi, pri kateri prodajalec izda artikel, pri čemer je dolžan prenesti lastništvo - od prevzema blaga s strani potrošnika ali tretje osebe, ki jo navede, razen prevoznika, in pri pogodbi, da: veliko predmetov, ki se dobavljajo ločeno, v serijah ali po delih - od prevzema zadnjega predmeta, serije ali dela; sestoji iz redne dostave stvari za določen čas - od prevzema prve stvari; za druge pogodbe - od dneva sklenitve pogodbe. Obrazec izjave o odstopu od pogodbe (Priloga št. 2 tega pravilnika) in podatki o uveljavljanju pravice do odstopa od pogodbe (priloga št. 1 tega pravilnika) sta na voljo v elektronski obliki. V primeru odstopa od pogodbe o dobavi digitalne vsebine ali digitalne storitve lahko prodajalec potrošniku prepreči nadaljnjo uporabo digitalne vsebine ali digitalne storitve, zlasti tako, da potrošniku prepreči dostop do digitalne vsebine ali digitalne storitve. V primeru odstopa od pogodbe o dobavi digitalne vsebine ali digitalne storitve je potrošnik dolžan prenehati uporabljati to digitalno vsebino ali digitalno storitev in jo dati na voljo tretjim osebam. Pravica do odstopa od prodajne pogodbe na daljavo ne velja za pogodbe iz 1. čl. 38 Zakona z dne 30. maja 2014 (Ur. l. 2019, točka 134) o pravicah potrošnikov, <span>npr.</span> Pogodbe: za opravljanje storitev, za katere je potrošnik dolžan plačati ceno, če je prodajalec storitev v celoti opravil z izrecnim in predhodnim soglasjem potrošnika, ki je bil pred začetkom izvajanja storitve obveščen, da bo po izvedbi storitev s strani prodajalca, bi izgubil pravico do odstopa od pogodbe in jo sprejel v pozornost. pri katerih je cena oziroma plačilo odvisno od nihanj na finančnem trgu, na katera podjetnik nima vpliva in lahko nastopijo pred rokom za odstop od pogodbe; katerega predmet storitve je nemontažni predmet, izdelan po specifikaciji Potrošnika ali služi za zadovoljevanje njegovih individualnih potreb; za katere je predmet storitve artikel, dostavljen v zaprtem paketu, ki ga po odprtju paketa ni mogoče vrniti zaradi zdravstvenih ali higienskih razlogov, če je bil paket odprt po dostavi; katerih predmet so zvočni ali vizualni posnetki ali računalniški programi, dostavljeni v zaprti embalaži, če je bila embalaža odprta po dostavi; za dostavo digitalnih vsebin, ki niso dostavljene na otipljivem mediju, za kar je potrošnik dolžan plačati ceno, če je prodajalec začel storitev z izrecnim in predhodnim soglasjem potrošnika, ki je bil pred začetkom storitve obveščen, da po izvajanje storitve s strani prodajalca, bi izgubil pravico do odstopa od pogodbe in jo sprejel na vašo pozornost; katerega predmet je artikel, ki se hitro kvari ali ima kratek rok trajanja, in pri katerem so predmet storitve artikli, ki so po izročitvi zaradi svoje narave neločljivo povezani z drugimi artikli; za dostavo časopisov, periodičnih publikacij ali revij, razen naročniške pogodbe; sklenjena na javni dražbi; za opravljanje nastanitvenih storitev, razen za bivanje, prevoz blaga, najem vozil, gostinstvo, storitve v zvezi s prostim časom, zabavo, športnimi ali kulturnimi prireditvami, če je s pogodbo določen dan ali obdobje opravljanja storitve; pri katerih so predmet storitve alkoholne pijače, katerih cena je bila dogovorjena ob sklenitvi prodajne pogodbe, dobava pa se lahko izvede šele po 30 dneh in je njihova vrednost odvisna od tržnih nihanj, nad katerimi podjetnik nima nadzor; § 7. Posledice odstopa od pogodbe Prodajalec bo v 14 dneh od dneva prejema izjave o odstopu od pogodbe o prodaji artiklov potrošniku vrnil vsa vplačana plačila, vključno s stroški dostave, oz. na najcenejši način dostave, ki ga ponuja prodajalec. Vračilo bo izvedeno z istim načinom plačila, kot ga je uporabil Potrošnik. V kolikor Potrošnik za uveljavitev pravice do odstopa - uporabi Elektronski obrazec za vračilo - se sredstva vrnejo na izbrani način in na TRR, ki ga navede Potrošnik. Če prodajalec ni ponudil prevzema blaga od potrošnika sam, lahko zadrži vračilo plačil, ki jih je prejel od potrošnika, dokler ne prejme blaga nazaj ali dokler potrošnik ne predloži dokazila, da ga je poslal nazaj, odvisno od tega, kateri dogodek se zgodi prej. Prodajalec lahko Potrošniku ponudi, da artikel prevzame sam. V kolikor pa prodajalec ni podal takega predloga - mora potrošnik artikel vrniti prodajalcu (ali osebi, ki jo prodajalec pooblasti za prevzem) takoj, najkasneje pa v 14 dneh od dneva, ko je odstopil od pogodbe. pogodba. Za izpolnitev roka je dovolj, da artikel pošljete nazaj pred njegovim iztekom. Blago, ki ga potrošnik vrne, mora biti poslano na naslov sedeža prodajalca. Potrošnik je odgovoren za zmanjšanje vrednosti blaga zaradi njegove uporabe na način, ki presega tisto, kar je potrebno za ugotavljanje narave, lastnosti in delovanja blaga. Potrošnik ne more odstopiti od pogodbe, če je digitalna vsebina ali digitalna storitev zagotovljena v zameno za plačilo cene in neskladnost digitalne vsebine ali digitalne storitve s pogodbo ni pomembna. Prodajalec lahko zahteva vračilo materialnega nosilca, na katerem je bila dostavljena digitalna vsebina, v roku 14 dni od dneva prejema Potrošnikove izjave o odstopu od pogodbe. Potrošnik nosilec vrne takoj in na stroške prodajalca. Prodajalec je dolžan vrniti ceno samo v delu, ki ustreza vsebini ali digitalni storitvi, ki ni v skladu s pogodbo, in digitalni vsebini ali digitalni storitvi, katere obveznost dostave je prenehala zaradi odstopa od pogodbe.

pixel